Regulamin

WARUNKI REZERWACJI I ANULACJI
1. Winna Góra zwana dalej Motelem, przyjmuje rezerwacje dokonane:
A. Telefonicznie
B. Elektronicznie w formie e-mail
C. Osobiście
2. Wysłane potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę między osobą dokonującą rezerwacji a
Motelem. Potwierdzenie ma charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą
hotelu.
3. By kontakt z Motelem mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest
podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja,
terminu pobytu, ilości pokoi i osób , numeru telefonu klienta oraz e-mail Gościa.
4.W przypadku firm, wymagane jest przesłanie drogą elektroniczną zamówienia, które będzie
zawierało wszystkie dane firmy
5. W przypadku firm, które chcą uiścić opłatę za pobyt swojego pracownika/ów przelewem
po jego/ich pobycie, zobowiązane są do przesłania drogą elektroniczną zamówienia, które
będzie zawierało wszystkie dane firmy z zaznaczeniem woli otrzymania faktury drogą
mailową.
5. O ile Motel może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres email
ofertę i jej warunki.
7. Motel podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
8. W przypadku rezerwacji grupowych, potwierdzeniem rezerwacji pobytu w Motelu jest
wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek Motelu.
9. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie
wysłanej na e-mail rezerwującego. Zadatek może być nie niższy niż 30% wartości rezerwacji.
10. Motel wyznaczy termin do którego rezerwujący zobowiązany jest wpłacić zadatek na
konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie Motelu do
wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
11. W tytule przelewu rezerwujący ma obowiązek podać dane dotyczące rezerwacji.
12. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym Motelu lub
data wpływu gotówki do kasy Motelu.
13. Motel potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami a na życzenie
rezerwującego wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
14. Od daty wpływu zadatku na konto Motelu rezerwacja jest wiążąca dla obydwu stron tj.
Motelu i rezerwującego.
15. Pozostałą kwotę za pobyt w Motelu Gość wpłaca w dniu przyjazdu w recepcji – przed
rozpoczęciem pobytu. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy.
16. Odmowa wpłaty przez Gościa 100% wartości pobytu w dniu rozpoczęcia pobytu –
stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. Motel zachowa wpłacony zadatek.
17. Motel ma prawo żądania od Gościa kaucji w wysokości do 50% wartości ceny pobytu –
tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana po zakończenia pobytu. W przypadku
zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o
wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, Motel obciąży Gościa
równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
17. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i
stanowi odstąpienie od rezerwacji. Motel zachowa wpłacony zadatek.
19.Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu
wyjazdu Gościa z Motelu, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.
20. Motel zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia doby hotelowej w przypadku
nieprzestrzegania regulaminu Motelowego jak również w przypadku braku dostępności pokoi.
Motel zastrzega sobie także prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Motelu w
przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
21. W przypadku nieodwołania rezerwacji w wyznaczonym terminie, zawartym w warunkach
rezerwacji lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Motelu, Motel
obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową.
22. Motel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty
kredytowej w wysokości należności za cały pobyt oraz dodatkowo 100 PLN
brutto/doba/osoba na dodatkowe usługi. Jeśli Gość nie posiada karty kredytowej pobierany
jest depozyt gotówkowy w tej samej wysokości.
23. Pobrany depozyt gotówkowy zostanie wydany, a preautoryzacja na karcie Gościa zostanie
zwolniona podczas wymeldowania Gościa po uprzednim opłaceniu rachunku i sprawdzeniu
stanu pokoju przez pracownika Motelu.
23. Motel zastrzega sobie prawo sprawdzenia dostępności środków na karcie kredytowej
podanej do gwarancji rezerwacji w terminie 14 dni przed datą planowanego przyjazdu.
WARUNKI ANULACJI
1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.
2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Anulowanie rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku:
– w przypadku rezygnacji z rezerwacji na 1 lub więcej dni przed planowaną datą rozpoczęcia
pobytu – Motel zwróci kwotę zadatku pomniejszoną o koszty bankowe;
– w przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 1 dzień przed datą
planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi =
hotel wpłacony zadatek zatrzyma.
Motel może jednak zaproponować klientowi inny termin realizacji pobytu w zakresie 90 dni,
w miarę dostępności wolnych pokoi. Jeśli jednak rezerwacja dotyczy miesięcy letnich,
długich weekendów i okresów świątecznych – wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi
ani nie mogą być wykorzystane na poczet innej rezerwacji.
4. Zmiana terminu rezerwacji o której mowa w pkt. 3 – zależy każdorazowo od indywidualnej
oceny sytuacji przez Motel oraz możliwości dokonania zmiany. Hotel zastrzega, że zmiana
terminu pobytu nie może narażać Motelu na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu
w żaden sposób nie wiąże hotelu.
5. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, Motel nie zwraca kosztów odstąpienia od
zawartej umowy (art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
6. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem booking.com i innych internetowych
pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.
7.W przypadku firmy, rezygnacja z zarezerwowanego noclegu nie będzie wiązać się z
żadnymi konsekwencjami finansowymi pod warunkiem, że przedstawiciel danej firmy
powiadomi o tym recepcję drogą elektroniczną hotel@winnagora.pl najpóźniej 24 godziny
przed planowym rozpoczęciem pobytu, czyli przed godziną 12:00 w dniu poprzedzającym
przyjazd.
8. W przypadku rezygnacji z rezerwacji dokonanej na mniej niż 1 dzień przed datą
planowanego przyjazdu i rozpoczęcia pobytu, Motel obciąży firmę kosztem całego
zarezerwowanego pobytu.
9. W przypadku odwołania rezerwacji dnia następnego po dniu, w którym została złożona
przez firmę, Motel może obciążyć firmę kwotą nie niższą niż 30% wartości rezerwacji.
10. W przypadku gdy zostało złożone zamówienie razem z prośbą o wystawienie faktury
przelewowej, rezygnacja z rezerwacji w terminie późniejszym niż 24 godziny jest
równoznaczna z pokryciem całego kosztu zarezerwowanego pobytu.
11. W przypadku rezerwacji grupowych anulacja musi być dokonana najpóźniej 7 dni przed
planowym rozpoczęciem pobytu. W przypadku późniejszej anulacji, wpłacona wcześniej
zaliczka lub opłata za cały pobyt nie będzie zwrócona klientowi.
12. Zwrot pieniędzy w przypadku rezygnacji z dokonanej rezerwacji (pod warunkiem
spełnienia wyżej wymienionych zasad anulacji) zostanie dokonany bezpośrednio na konto
klienta.
13. Anulacje rezerwacji i ich skutki Motel będzie w miarę możliwości rozpatrywał
indywidualnie.
14.Spory między Gościem a Motelem rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby
Motelu.
Andrzej Skirycz „Winna Góra”
ul. Siedlecka 2
55-200 Oława